ALGEMENE VOORWAARDEN ZILLA-B2B.COM GEVESTIGD TE GOUTUM,

Goutum 1-3-2019,

Artikel 1. Algemeen / toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ZILLA-B2B.com (hierna: ZILLA)

zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene

Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het

aangaan van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze

Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in

welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere

overeenkomsten ten behoeve van ZILLA worden bedongen, worden evenzeer bedongen

ten behoeve van door ZILLA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ZILLA zijn vrijblijvend en ZILLA behoudt zich uitdrukkelijk het

recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van

(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via Internet of telefoon maar zijn enkel

bindend indien aanvaard door ZILLA door middel van een schriftelijke orderbevestiging.

Afwijkingen in de orderbevestiging dienen onverwijld medegedeeld te worden aan ZILLA.

2.3 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde

termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende dertig (30)

kalenderdagen.

2.4 ZILLA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de

levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt

geaccepteerd, deelt ZILLA dit mee binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van uw

bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief

B.T.W., belastingen, heffingen, verzendingskosten, verzekeringen en installatie.

Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen

kunnen ZILLA de prijzen doen wijzigen, tenzij anders vermeld of schriftelijk

overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. Indien de klant nog geen

incassoformulier getekend heeft geretourneerd, wordt de order niet in behandeling genomen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ZILLA gerechtigd (de uitvoering van)

de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te

schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode

tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te

annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) werkdagen na

mededeling van de prijsverhoging door ZILLA.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door ZILLA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Levering kan ook

plaatsvinden in gedeelten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht

op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de

overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is

dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U

bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te

ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de

producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien u de levering weigert zonder ZILLA’s goedkeuring moet u ZILLA vergoeden

voor de gemaakte onkosten en verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief

opslagkosten, tot u de levering aanvaardt, van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd

dat u de overeenkomst in stand laat.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond

van enige overeenkomst aan ZILLA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake

van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Tot aan de

eigendomsovergang moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag

onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. ZILLA heeft ten alle tijden toegang

tot de producten.

5.2 Indien u de producten verkoopt voor de eigendom is overgegaan, wordt u ZILLA’s

gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden

door u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden. ZILLA kan dagvaarden om

het onbetaalde bedrag betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door

ZILLA geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 ZILLA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig

(ongeschreven) intellectueel en/of industriële eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de

overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ZILLA daarvan

onverwijld en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat

constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden

heeft ZILLA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te

vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De

producten dienen in de originele staat met verpakking geretourneerd te worden. U

betaalt de retourneringskosten.

7.3 Indien er een garantietermijn voor bepaalde producten is overeengekomen,

garandeert ZILLA u dat de betreffende producten vrij van gebreken zijn gedurende

garantietermijn. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn herstelt of

vervangt ZILLA het product binnen een redelijke termijn. ZILLA is eigenaar van alle

vervangen producten of onderdelen.

ZILLA geeft geen garantie of garantiebescherming  bij onjuist(e) installatie, gebruik,

wijziging of herstel door een niet-erkende derde of door uzelf of bij schade veroorzaakt

door een partij of andere externe factor.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heef ZILLA ingeval van

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te

schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks

door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ZILLA gehouden is tot enige

schadevergoeding, tenzij dit in de

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 ZILLA is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service)

veroorzaakt door omstandigheden waarover ZILLA geen redelijke controle heeft en heeft

recht op uitstel voor levering. Omstandigheden zoals: stakingen, problemen met

leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of

regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmacht toestand twee maanden

heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder

recht op schadevergoeding.

8.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZILLA kan

worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de

wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van

bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander

communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ZILLA, dan wel tussen ZILLA en derden,

voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ZILLA, is ZILLA niet

aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZILLA.

 

Artikel 10. Ontbinding

ZILLA mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien u:

  1. verzuimt tijdig te betalen en verzuimt te betalen binnen 8 dagen na schriftelijke

kennisgeving,

Elke partij mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien de

tegenpartij:

  1. een materiële of aanhoudende inbreuk pleegt op de overeenkomst en verzuimt dit

Binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de ander te herstellen; of

  1. Insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar

worden.

 

Artikel 11. Gegevensbescherming

11.1 Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met

de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en ZILLA’s

gegevensbeschermingsregistratie en u verleent uw goedkeuring hieraan. U mag ZILLA

opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan

de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet

afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Voorwaarden geldig.

12.4 ZILLA kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het

overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

 

Artikel 13. Diversen

13.1 Wanneer door ZILLA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend

afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog

directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht

doen laten gelden op grond van het feit dat ZILLA deze Voorwaarden soepel toepast.

13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere

overeenkomst met ZILLA in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal

de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een

door ZILLA vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Op onze overeenkomst is toepasselijkheid van artikel 6:227C lid 1 BW van toepassing